Regulamin

REGULAMIN Space Club (dla uczestników imprez)

PRAWO WSTĘPU
1. Prawo wstępu na imprezy klubowe organizowane przez Space Club mają:
- osoby, od 18 lat i zakupiły ważny bilet,
- osoby, które posiadają ważny bilet wstępu na imprezę lub kartę VIP wystawioną przez Space Club,
- przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji po uzgodnieniu z właściciele Space Club.
2. Zakup ważnego biletu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu obiektu.
3. Po opuszczeniu lokalu zakupiony bilet traci ważność.
4. Na imprezy organizowane przez Space Club Wstępu NIE MAJĄ:
- osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
- osoby, zachowujące się: niekulturalnie, wulgarnie, w sposób niebezpieczny dla innych,
- osoby, u których stwierdzono próbę wniesienia do Klubu takich przedmiotów jak: broń, substancje narkotyczne, alkohol, markery,
- osoby, którym kierownik imprezy odmówi prawa wstępu na imprezę; kierownik nie ma obowiązku podawania przyczyny odmowy wstępu.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
5. Uczestnicy imprez zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu na terenie Space Club.
6. Uczestnicy imprez masowych są zobowiązani zachować w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.
7. Osobom niepełnoletnim alkoholu nie sprzedajemy.
8. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych organizatora imprezy oraz osób odpowiedzialnych za imprezę.
9. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwać będą służby porządkowe organizatorów.
10. W miejscu przeznaczonym do tańca nie wolno:
- spożywać żadnych napojów,
- wnosić żadnych przedmiotów szklanych typu butelki, szklanki oraz inne,
- palić papierosów.
11. W przypadku stwierdzenia posiadania przedmiotów określonych w pkt. 4 poz. c Regulaminu, przedmioty te będą odbierane przez służby porządkowe i przekazane uprawnionym organom.
12. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych organizatora.
13. Ponadto zakazuje się:
- wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników imprez,
- rzucania wszelkimi przedmiotami,
- sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody właściciela Space Club.
14. Osoby nie przestrzegające ustaleń powyższego regulaminu i nie stosujące się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych zostaną usunięte z terenu imprezy lub przekazane Policji.
15. Space Club nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie osób przebywających na terenie obiektu w szczególności:
- nagrywanie filmów osobom nieupoważnionym przez klub i rozpowszechnianie tych nagrań
- fotografowanie osobom nieupoważnionym przez klub i rozpowszechnianie tych fotografii
- publiczne obnażanie się na terenie obiektu
- niestosowane zachowanie się na terenie obiektu
- agresywne zachowanie się na terenie obiektu
16. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprez, teren Klubu i parkingu jest monitorowany, a materiał filmowy jest archiwizowany przez 7 dni.
17. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń Regulaminu, zagrażających bezpieczeństwu uczestników imprez Klubowych, materiał dowodowy zostanie przekazany uprawnionym organom.
18. Postanowienia końcowe
- każda osoba przebywająca na terenie klubu, wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na stronach internetowych klubu oraz w innych materiałach promocyjnych, bez możliwości ingerencji w jego formę.
- Organizator jest uprawniony do utrwalenia Imprezy, a w szczególności utrwalania zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. W przypadku stwierdzenia naruszeń Regulaminu bądź innych przepisów prawa materiał z nagrań zostać przekazany odpowiednim organom.
- Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji, promocji lub reklamy imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
- Wejście na teren obiektu, na którym odbywa się impreza jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację przez Organizatora zdjęć, filmów, z wizerunkiem uczestników Imprezy (zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 1994, Nr 24, poz. 83 późn. zm.).
- Uczestnik imprezy dobrowolnie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęcia i filmów ze swoim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć przez Space Club. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż zdjęcia mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Space Clubu oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych.
- Uczestnik może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu. W przypadku częściowego lub stałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego poziomem dźwięku i światła uczestnicy nie będą ubiegali się o żadne odszkodowanie ani zadośćuczynienie, gdyż wchodzą na imprezę na własną odpowiedzialność.
- Uczestnicy dyskoteki mogą być narażeni na: poślizg na śliskiej posadzce, uderzenie o elementy wyposażenia wnętrza klubu, upadek ze schodów, podestów, balkonów. W przypadku częściowego lub stałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego poślizgiem, upadkiem, bądź uderzeniem o wyżej wymienione elementy, uczestnicy nie będą ubiegali się o żadne odszkodowanie ani zadośćuczynienie, gdyż wchodzą na imprezę na własną odpowiedzialność.
- Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników na terenie klubu.
- Za szkody materialne wyrządzone na terenie klubu uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność karną i finansową.
19. W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i/lub Kodeksu Karnego.
20. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi odpowiedzialność karna (art. 21 ust. 2 Ustawy z dnia 22. 08. 2002 r.)
21. Prawo do interpretowania wyżej przedstawionego regulaminu posiada wyłącznie właściciel Space Club.

SpaceClub
ul. Szewska 4
31-009
Kraków